Zmiany w Ustawie Prawo Budowlane

Jolanta Pawłowska główny projektant
28 listopada 2017 r.

W związku z projektem tzw. „ustawy inwestycyjnej” planowana jest aktualizacja ustawy Prawo Budowlane.

Nowe zapisy porządkują kwestie wydawania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Jednocześnie określają, że dla zamierzeń budowlanych polegających na nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części decyzję w sprawie zgody na odstępstwo wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku innych zamierzeń np. budowy nowego budynku musi wcześniej uzyskać upoważnienie właściwego ministra. Jest to zmiana praktyczna, gdyż najczęściej to właśnie obiekty istniejące nie mogą spełnić obowiązujących przepisów. Procedura uzyskiwania odstępstw powinna być przyjazna inwestorom, którzy chcą dawać budynkom „nowe życie”.

Zgodnie z projektem ustawy pozwoleniem na budowę trzeba będzie objąć całe zamierzenie budowlane. W myśl obecnych przepisów pozwoleniem można objąć jeden lub wybrane obiekty zamierzenia budowlanego.
Wprowadzona zmiana nie będzie jednak bardzo druzgocząca dla inwestorów, ze względu fakt, że uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie aż tak trudne i czasochłonne jak dotychczas. Ustawodawca planuje bowiem podzielenie projektu budowlanego na dwa opracowania: projekt inwestycyjny oraz projekt techniczny. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzał jedynie projekt inwestycyjny, którego zakres będzie bardzo ograniczony, tak by nie przedkładać organowi tych części projektu, które nie będą sprawdzane.

Aby rozpocząć prace budowlane niezbędne będzie jednak opracowanie przez uprawnionych projektantów projektu technicznego, za których poprawność będzie odpowiadali wyłącznie projektanci. Znacznie zwiększony ma być zakres zmian projektu, które można będzie uznać za nieistotne. Przykładowo, zmiana lokalizacji budynku na działce, jeżeli nie będzie zwiększała zakresu oddziaływania na nieruchomości sąsiednie,nie będzie skutkowała istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu. W myśl obowiązujących przepisów nawet bardzo drobna zmiana zagospodarowania terenu wymaga zamiennego pozwolenia na budowę, co jest dość uciążliwe, szczególnie w przypadku dużych i skomplikowanych inwestycji.

Ciekawym zapisem jest obowiązek umieszczania w budynkach użyteczności publicznej informacji o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Ma to na celu eliminowania sytuacji, w których następuje użytkowanie takich budynków bez pozwolenia.