Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Barbara Jerzak asystent architekta
10 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Projekt tzw. „ustawy inwestycyjnej” zawiera rozwiązania opracowane dla potrzeb Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ma poprzedzić jego wejście w życie, ze względu na fakt iż prace nad kodeksem się przedłużają.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że „potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć wraz ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego”.

Wprowadzone zmiany dotyczą trzech obszarów:

  1. planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  2. procesu budowlanego,
  3. geodezji i kartografii.

W obrębie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ministerstwo proponuje m. in. wprowadzenie obszarów zorganizowanego inwestowania (OZI),  możliwość jednoczesnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wprowadza zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy.

Zmiany w zakresie procesu budowlanego dotyczą zasad sporządzania projektu budowlanego – ma się on składać z projektu inwestycyjnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu technicznego. Ponadto proponowane zmiany w prawie budowlanym obejmują również zakres istotnego odstąpienia od projektu, procedurę uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz doprecyzowują niejasne przepisy.

Dokładniej o wprowadzanych zmianach do poszczególnych ustaw mogą Państwo przeczytać w naszych pozostałych artykułach.

Projekt ustawy inwestycyjnej był już przedstawiony do konsultacji publicznych, przekazany do opiniowania, oraz rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu planowane jest w 2018 r. Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303101