Badania geotechniczne

Jolanta Pawłowska główny projektant
28 stycznia 2021 r.

Czym są badania geotechniczne?

Badania geotechniczne gruntu to badania pozwalające ustalić wodno-gruntowe warunki na terenie działki oraz wynikające z nich warunki posadowienia projektowanych budynków. Pozwalają znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczący typu gruntów na danym obszarze, głębokości umiejscowienia poszczególnych warstw podłoża, poziomu wód gruntownych, możliwości budowy obiektu oraz rodzaju wymaganego fundamentu budynku.

Na czym polega takie badanie?

Wykonuje się minimum 3 otwory badawcze o głębokości przynajmniej 3 m poniżej przewidywanego poziomu posadowienia fundamentów. Z odwiertów pobiera się próbki gruntu i wody. Próbki gruntu ocenia się pod kątem ich właściwości, a w przypadku braku pewności co do ich cech przekazuje się je do badań laboratoryjnych. W przypadku gruntów niespoistych np. żwirki, piaski, określa się ich zagęszczenie i inne właściwości mechaniczne poprzez sondowanie.

Dlaczego warto, a nawet trzeba je przeprowadzać?

W wyniku przeprowadzonych badań powstaje dokument – opinia geotechniczna. Składa się ona z części graficznej i opisowej, w której zawarte są najważniejsze dla projektantów wnioski. To właśnie one pozwalają konstruktorowi ustalić kategorię geotechniczną budynku. W przypadku domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych jest to zazwyczaj pierwsza kategoria geotechniczna, jednak projektant konstrukcji podnieść ją może do kategorii drugiej lub trzeciej w bardziej skomplikowanych przypadkach. Ponadto pozwalają one dobrać optymalne fundamentowanie, a także zaplanować podpiwniczenie budynku, umożliwiają ocenę możliwości i kosztów wykonania kondygnacji podziemnej. Wyniki takiego badania wskazują nam odpowiedni sposób zabezpieczania budynku przed wodą opadową czy warunki prawidłowego montażu oczyszczalni ścieków lub szamba. Mogą też ujawnić wady terenu, które mogą być argumentem przy negocjacjach przed zakupem nieruchomości, tudzież podstawą do rezygnacji z transakcji.

W świetle prawa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, jest obowiązek dołączenia do dokumentacji projektowej składanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, opinii geotechnicznej dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych. Badanie geotechniczne jest wobec tego potrzebne aby uzyskać pozwolenie na budowę. Jednak nawet jeśli urzędnicy w danym Starostwie Powiatowym nie będą wymagać dołączenia opinii o warunkach wodno-gruntowych, warto takie badanie wykonać z przyczyn wymienionych powyżej.

Jaki jest czas trwania oraz cena takich badań?

Cena badania geotechnicznego zależy od głębokości i ilości odwiertów oraz lokalnych uwarunkowań. Koszt takiego badania jest niemal niezauważalny w kontekście kosztorysowania inwestycji, znacznie niższy niż koszty wynikające z zakupu wadliwej działki lub usuwania usterek, wad konstrukcyjnych budynku czy innych awarii. Wcześnie przeprowadzone badanie pozwala wycofać się w odpowiednim czasie z ryzykownej czy nieopłacalnej transakcji.

Badanie trwa przeważnie kilka godzin, natomiast opracowanie opinii geotechnicznej to czas około dwóch tygodni.

Zalecamy wszystkim inwestorom wykonanie badań, aby planowane przez nich nich inwestycje mogły zostać przeprowadzone bez zbędnego ryzyka oraz z pełną świadomością walorów i zagrożeń wynikających z właściwości gruntów.