Zmiany w Prawie Budowlanym

Maciej Mańkowski architekt
11 września 2018 r.

Przy okazji tworzenia Ustawy z dnia 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) ustawodawca wprowadził również kilka modyfikacji w ustawie Prawo Budowlane.

Najwięcej zmian dotyczy udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory budynki dostosowywane były dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie we wszystkich zapisach dotyczących dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych rozszerzono pojęcie „osoby niepełnosprawnej” posługując się zapisem art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w myśl którego „Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.” A zatem w procesie projektowym konieczne będzie spełnienie potrzeb dużo szerszej grupy użytkowników.

Dodatkowo wprowadzono zapis mówiący o udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (w tym osób starszych) w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym. Nie określono jednak minimalnej liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla ww. osób, oraz nie postawiono konkretnych wymagań technicznych dla tych lokali.

Zaskakujący jest fakt, że właśnie przy okazji wprowadzenia tzw. „specustawy mieszkaniowej” zdecydowano się również na wprowadzenie długo wyczekiwanej aktualizacji art. 36a. ust. 5. Od teraz zmiana w projekcie zagospodarowania terenu obejmująca urządzenia budowlane oraz obiekty małej architektury nie będzie powodowała konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Jest to niewątpliwe udogodnienie dla inwestorów i urzędników, gdyż oznacza znaczne zmniejszenie ilości wpływających wniosków oraz wydawanych decyzji.

Treść „specustawy mieszkaniowej” zmieniającej zapisy ustawy Prawo Budowlane znajduje się na stronie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001496